Kalkulator handlowy

Nowa era negocjacji handlowych

Skorzystaj z jedynej na rynku aplikacji do złożonych kalkulacji handlowych

Pobierz Poznaj funkcje

Bezkompromisowa wizja aplikacji

Kalkulator handlowy nie jest zwykłym kalkulatorem. Kładzie kres godzinnym kalkulacjom zapisywanym na kartkach. Koniec z nieprzespanymi nocami z uwagi na błędne wyliczenia. Od dziś Twoim narzędziem pracy jest smartfon z zainstalowaną aplikacją.

Najważniejsze funkcje

Kalkulacje

Kalkulacje

Narzędzia przeznaczone do pracy w relacjach sprzedawca – nabywca. Przyspieszają obliczanie cen transakcyjnych i kontrolę cen konkurencji. Producentom ułatwią pozycjonowanie cenowe towarów oraz budowanie cenników.

Promocje

Promocje

Ułatwiają planowanie oraz rozliczenie akcji promocyjnych, wyliczanie budżetów oraz kontrole umów.

Profity

Profity

Narzędzia do obliczania wyniku transakcji przy zastosowaniu przelicznika opakowań zbiorczych oraz z uwzględnieniem stawek podatku VAT.

Koszty

Koszty

W uproszczony sposób wylicza koszty okresu z uwzględnieniem stawki podatku VAT, stawki podatku dochodowego oraz okresu amortyzacji.

W Pracy

 • Sprzedawaj
 • Planuj promocje
 • Negocjuj
 • Buduj cenniki
 • Podglądaj konkurencję
 • Szukaj korzyści
 • Rozliczaj dostawcę
 • Obliczaj zyski
 • Weryfikuj koszty
 • Zarabiaj

Pobierz aplikacje na swój system

Nie rachuj. Użyj Kalkulatora Handlowego

Dziesiątki gotowych scenariuszy

Oblicz ceny netto i brutto, marże i narzut, zaproponuj cenę zbliżoną do cen konkurencji, oblicz ceny kosztów amortyzacji, zbuduj cennik, sprawdź umowę i wiele więcej.

Dziesiątki gotowych scenariuszy

Dowolny kierunek obliczeń
Cena? Marża? Zysk?

Jeden ekran – sam wybierasz co obliczyć!
Z naszą aplikacją wyliczysz każdy scenariusz.

Dowolny kierunek obliczeń

Szkice kalkulacji

Stwórz własne scenariusze i zapisz je do pamięci aplikacji na potrzeby późniejszej analizy lub porównania wyniku.

Szkice kalkulacji

Windą szybciej

Liczenie standardowym kalkulatorem jest etapowe, jak schody drapacza chmur. Wskakuj do windy, wprowadź dane, odczytaj wynik i pracuj efektywniej.

Windą szybciej

Podziel się wynikiem
Zatwierdziłeś warunki? Ustaliłeś promocje? Zbudowałeś cennik?


Koniecznie prześlij efekt swojej pracy do kontrahenta lub pochwal się szefowi. Prześlij planowaną promocję handlowcom. Nie musisz już nic przepisywać. Wystarczy jedno kliknięcie.

Podziel się wynikiem

Wybierz scenariusz

wprowadź liczby i wynik gotowy

Pobierz za darmo!

Jako pasjonaci nowych technologii inwestujemy w młodych i przedsiębiorczych ludzi. Kalkulator Handlowy powstał przy współpracy prawdziwych entuzjastów z wydziału Politechniki Gdańskiej i Grupy Ekspert, która od ponad 20 lat jest jednym z największych dostawców oprogramowania klasy ERP w Polsce.

Cieszymy się, że dzięki naszemu doświadczeniu możemy wspierać młode start-upy, które razem z nami tworzą pionierskie projekty.

Pobierz aplikacje na swój system

Regulamin

Regulamin subskrypcji Kalkulator Handlowy

I Definicje

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji mobilnej Kalkulator Handlowy, w szczególności uprawnienia i obowiązki subskrybentów aplikacji.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  a) Operatorze – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie (adres ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000415861 , posiadającą NIP: 929-00-16-119 oraz numer identyfikacyjny REGON: 970334684.
  b) Aplikacji – należy przez to rozumieć aplikację Kalkulator Handlowy stworzoną przez Operatora, działającą pod adresem internetowym www.kalkulatorhandlowy.pl prowadzonym przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
  c) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.
  e) Subskrypcji - należy przez to rozumieć prawo do korzystania z Aplikacji w okresie, za który Użytkownik uiścił Opłatę subskrypcyjną.
  f) Okresie Próbnym – należy przez to rozumieć wskazany przez Operatora okres kolejnych 14 (czternastu) dni kalendarzowych, w którym działanie Aplikacji udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.
  g) Okres Subskrypcji– należy przez to rozumieć okres działania Aplikacji, za jaki Użytkownik uiszcza Opłatę Subskrypcji.
  h) Opłacie Subskrypcji  – należy przez to rozumieć łączną miesięczną opłatę z tytułu korzystania Aplikacji w wysokości określonej w Planie Abonamentowym.
  i) Planie Subskrypcji – należy przez to rozumieć wariant działania Aplikacji wybrany z dostępnych na stronie Cennik planów.
  j) Ulepszeniu Parametrów Aplikacji – należy przez to rozumieć powiększenie wybranych parametrów Aplikacji dokonane na żądanie Użytkownika
  k) Cenniku – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą porównanie możliwości i cen Planów Subskrypcji Aplikacji. Dostępna pod adresem: Cennik.
  l) Usługach (Usłudze) – należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.
  m) Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
  n) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

II Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
 2. Właścicielem Aplikacji oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
 3. Z wykorzystaniem Aplikacji i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator umożliwia Użytkownikowi obliczanie złożonych kalkulacji handlowych oraz ich archiwizacji.
 4. Dostęp do Aplikacji i Usług mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy pobrali Aplikację bezpośrednio z Google Play lub App Store.
 5. Warunkiem korzystania z Aplikacji oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora w Regulaminie warunku.
 7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Aplikacji osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
 8. Minimalne wymagania techniczne urządzenia mobilnego, z którego Użytkownik chce korzystać z Aplikacji:
  Smartphone z system Adroid (min 4.1) lub iOS (min iPhone 5)
  Pamięć RAM: min 512
  Tablet / Android: tak ios: nie
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne urządzeń mobilnych i oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji.
 10. Z chwilą instalacji Aplikacji, Użytkownik jest uprawniony jedynie do korzystania z Aplikacji na zasadzie licencji odpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, ale ograniczonej czasowo na wybrany przez Użytkownika Okres Subskrypcji.
 11. Użytkownik nie jest uprawniony do ingerencji w kod źródłowy Aplikacji, dokonywania kompilacji, modyfikacji, adaptacji lub innych opracowań Aplikacji.
 12. Użytkownik nie może wykorzystywać Aplikacji do działalności niezgodnej z prawem. Nie może również dostarczać, za pośrednictwem Aplikacji, treści bezprawnej.

III Subskrypcja aplikacji

 1. Operator informuje, że dostęp do Aplikacji możliwy jest po ściągnięciu pliku z Aplikacją odpowiednio z Google Play (w sytuacji, w której Użytkownik korzysta z systemu Android na swoim urządzeniu mobilnym) lub App Store (jeśli korzysta z systemu iOS), jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Planu Subskrypcji.
 2. Od momentu pierwszego uruchomienia Aplikacji, Użytkownik może przez Okres Próbny (60 dni) za darmo korzystać z aplikacji bez ograniczenia funkcjonalności.
 3. Po upływie Okresu Próbnego Użytkownik może wybrać Plan Subskrypcji. Jeśli Użytkownik nie wybierze żadnego Planu Aplikacja nie zostanie uruchomiona.
 4. Umowa ulega rozwiązaniu, w każdym czasie, z dniem anulowania subskrypcji lub odinstalowania Aplikacji przez Użytkownika z jego urządzenia. W przypadku anulowania subskrypcji przed upływem Okresu subskrypcji uiszczona Opłata subskrypcji nie podlega zwrotowi.

IV Opłaty

 1. Korzystanie z Aplikacji stworzonej przez Operatora jest odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Subskrypcji oraz parametrach poszczególnych Planów Subskrypcji znajdują się w Cenniku zamieszczonym na stronie Cennik.
 3. Opłata Subskrypcji jest pobierana automatycznie z góry za Okres Subskrypcji.
 4. Opłacenie Opłaty Subskrypcji dokonuje się bezpośrednio w serwisie z którego pobiera się Aplikację (Google Play lub App Store).
 5. Wszelkie zmiany w cenniku Opłat Abonamentowych będą ogłaszane na stronie Cennik oraz będą obowiązywać Użytkownika dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Aplikacji jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.

V Ochrona danych klienta

 1. Operator posiada zgodne z przepisami prawa administracyjne, fizyczne i techniczne zabezpieczenia w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności danych Użytkownika.
 2. Operator a) nie modyfikuje danych Użytkownika (b) nie ujawnia danych Użytkownika, chyba że w przypadkach, w których wymagają tego przepisy prawa lub po uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika (c) nie uzyskuje dostępu do danych Użytkownika w celach innych niż dostarczanie usług i zapobieganie lub rozwiązywanie problemów z usługami bądź technicznych, podejmowanie przez Operatora działań marketingowych lub też na życzenie Użytkownika w związku z kwestiami wsparcia.
 3. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie "rozpoznawany" przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu urządzenia Użytkownika i można go wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają:
  a) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
  b) tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

VI Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik, nabywający Aplikację ma prawo składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji.
 2. Reklamacja zgłasza się drogą elektroniczną na adres: sales@kalkulatorhandlowy.pl lub na adres siedziby Operatora.
 3. Operator w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Reklamacją nie są objęte rozwiązania funkcjonalne Aplikacji.

VII Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz praw do Aplikacji.
 2. Użytkownicy Aplikacji mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub przez kontakt na adres sales@kalkulatorhandlowy.pl
 3. Operator zastrzega, że Aplikacja oraz zawarte w niej elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego zmienioną treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Subskrypcji.

Polityka cookies

Czym są ciasteczka?

Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika. Wysyłane są poprzez serwer WWW, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.

Do czego używamy ciasteczek?

Używamy ciasteczek aby:
a) dostosować zawartość naszej strony internetowej do Twoich oczekiwań i zainteresowań. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie z którego odwiedzasz naszą stronę i odpowiednio ją wyświetlić b) tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Na Stronach i Aplikacjach Ekspert Systemy Informatyczne mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Stron i Aplikacji należących do Grupy Ekspert. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu ich usunięcia.

Rodzaje ciasteczek używanych na stronie Kalkulatora Handlowego

Konieczne do działania stron – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stron i Aplikacji Grupy Ekspert, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów.

Poprawiające wydajność – zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają ze Stron i Aplikacji Grupy Ekspert poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie Stron i Aplikacji.

Poprawiające funkcjonalność – zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. region, w którym jesteś, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów.

Reklamowe – dostarczanie reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom. Te ciasteczka pozwalają nam także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę i działanie Stron i Aplikacji Grupy Ekspert.

Poradnik